జై శ్రీ రామ్ !! శ్రీరామ రామ రామేతి , రమే రామే మనోరమే; సహస్ర నామ తతుల్యం, రామ నామ వరాననే.